En analyse angående situasjonen for integrering av den Jordiske sivilisasjon i det galaktiske samfunn
Analysen sammenligner sivilisasjonen
på planeten Erra med sivilisasjonene på Jorden (Terra) og tar opp konflikt-
punkter mellom disse 2 sivilisasjonsformer - angående situasjonen for integrering av den Jordiske sivilisasjon
i det galaktiske samfunn PR 5/6-2004 - fra TORE ALFSTAD

klikk bildet for større under


Pr i dag ser ikke situasjonen for denne prosessen så altfor lys ut. Dette
negative og undertrykkende krefter har økt sin innflytelse i visse jordiske
samfunn. Analysen vil ta utgangspunkt i en tenkt situasjon der kulturen
på planeten Erra vil bli forsøkt integrert i de jordiske samfunn. Slik som
fortalt før betrakter den galaktiske føderasjon ikke sivilisasjonen på
Jorden som enhetlig. Føderasjonen anser sivilisasjons-situasjonen på Jorden
som oppdelt i 4 hovedretninger som til dels er i konflikt med hverandre.

Disse 4 retningene er:
1. Den Vestlige sivilisasjon.
2. Den Russiske sivilisasjon.
3. Den Kinesiske sivilisasjon.
4. Den Arabiske sivilisasjon.

I tillegg til disse hovedretningene finnes det en rekke sideretninger, og
selvstendige retninger slik som de Afrikanske sivilisasjoner. En kan ikke si
at vi har en Afrikansk hovedretning, da de fleste land i Afrika har sin egen
sivilisasjonsretning. Dette er en av grunnene til at det er så mye 
borgerkriger, og kriger mellom naboland på dette kontinentet.

Mellom enhver av de 4 sivilisasjonsgrupper kan det oppstå konflikt (krig).
Situasjonen minner om sett med galaktiske øyene på de situasjoner som 
oppstod på flere planeter i Lyren område i fjern fortid. Her oppstod det krig
mellom forskjellige sivilisasjonsretninger, noe som førte til kriger som
satte sivilisasjonene på disse planetene kraftig tilbake. Etter at 
sivilisasjonen bygget seg opp igjen skjedde det samme på nytt i sykluser.
Dette primært fordi de samme sjeler fortsatte og inkarnere på nytt mot de
samme planeter noe som førte til at kimen til tidligere sivilisasjonskonflikter,
alltid ble bevart. 
Når det gjelder Jorden gjelder dette ikke like sterkt her
fordi minnet til de som inkarnerer som regel slettes mellom hver inkarnasjon.
Det er bare et fåtall som husker noe fra den forrige store sivilisasjon på
Jorden som var Atlantis sivilisasjonen. På de Lyranske sivilisasjoner bevarte
de mesteparten av minnet fra inkarnasjon til inkarnasjon, noe som bidro til
å holde gamle konflikter ved like. 
Når det gjelder Jorden ligger konfliktene
mere i at flere grunnleggende sivilisasjonsretninger i Universet kjemper om
størst mulig innflytelse på de Jordiske sivilisasjoner. De 2 viktigste
grunnretningene er mellom de som tror at det finnes en skaper og de som ikke
tror dette. Den Jordiske varianten hvor en antar at alt er materie og at det
ikke finnes noen overordnet åndelig styring av tilværelsen, er ikke utbredt
i universet på grunn av at det vitenskapelige erkjennelsesnivået er generelt
for høyt til en slik erkjennelse. Dette gjelder også negative sivilisasjoner
som er basert på frykt og kontroll.

Hvis en sammenligner de jordiske sivilisasjoner (Terra) med den 
Erranske sivilisasjon (Erra) er forskjellen stor. Forskjellen har sin 
opprinnelse fra grunnen av. Erra ble kolonialisert fra kun 1 
sivilisasjonsgruppe med enhetlig språk og kultur. Terra ble kolonialisert
fra flere sivilisasjonsgrupper med forskjellig språk og kultur. Når det 
gjelder planetenes øvrige beskaffenhet kan de sammenlignes. Erra og Terra
består av de samme grunnelementer som er basert på Vann og Oksygen. Så
planetene er absolutt utseende og naturmessig sammenlignbare. En av de 
største forskjellene mellom sivilisasjonene på Erra og Terra, er at på Erra
har en et enhetlig livssyn. 
 
GUDDOMS-BEGREPET PÅ ERRA
På Erra tror ikke flertallet på en personlig gud men de tror på en 
intelligent skapelse som utvikler seg selv hele tiden. Denne skapelsen 
anser de uttrykke seg igjennom de forskjellige former og energier som finnes
i naturen. En kan således si at den Erranske sivilisasjon bygger på en form
for natur-religion. Dette står i skarp kontrast til visse deler av Jordisk
religion som tror at den materielle verden er skapt av en motmakt
som er i opposisjon til den egentlige skaperen. Dette er også i kontrast til
det særjordiske materialistiske synet som sier at det ikke finnes noen 
overordnet plan eller struktur i skapelsen men at alt er dannet som følge av
tilfeldigheter uten mål og mening. En annen hovedforskjell er at på Erra
har ikke individene utviklet egoet på samme måte som mange jordboere.
Dette innebærer at det ikke finnes samme konkurranseinstinkt og eiertrang
blant erranerne som blant jordboerne. På Erra finnes det således ikke noe
pengesystem, pantentsystem, opphavsrettigheter og eiendomsrett slik det
gjør på Jorden. 
 
Telepati er like annerkjent på Erra som tale er det. 
Dette gjør at en Erraner aldri vil påberope seg personlig
eiendomsrett til en tanke eller ide, fordi de deler tanker og ideer med 
hverandre ved hjelp av den telepatiske kommunikasjonsform. På grunn av
at erranerne mangler sjalusi, eiertrang ,konkurranseinstinkt, egofiksering og
herskertrang, finnes det ingen vinningskriminalitet på Erra. En Erraner
kan således ligge med ulåst dør uten å frykte at noen stjeler noe og slår en
ned for å bemektige seg noe som en annen har. Dette er forøverig en helt
irrelevant problemstilling for erranerne fordi enhver kan få hvilken 
materielle gjenstand han vil ved hjelp av atomkopieringsteknikker. 

Erranerne anser for eksempel legemiddelindustrien på 
Jorden som vinningskriminelle i samme
klasse som narkotikabaroner for begge tjener penger på at folk er syke
og fysiske eller psykisk avhengig av deres produkter.
Erransk vitenskap anerkjenner flere energityper og høyere dimensjonelle tilstander enn den 
jordisk vitenskap gjør. Erransk vitenskap bygger forøverig på at det er en
intelligent skapelse bak naturen hele tiden, noe jordisk vitenskap stort
sett avviser. Det er også andre store forskjeller på andre samfunnsområder
enn de som er nevnt her.
 


Hva vil skje med en åpen kulturkollisjon mellom sivilisasjonene 
på Terra og sivilisasjonen på Erra ?

En åpen kulturkollisjon vil kunne finne sted hvis jordiske massemedier 
formidler den informasjon og beviser som visse militære myndigheter sitter på
angående besøk Jorden har hatt fra andre sivilisasjoner i form av UFOer.
Hvis aviser og fjernsyn åpent formidler på global basis de beviser de har
for besøk fra for eksempel Erra, vil dette heve den sperren i henhold til
galaktiske avtaler Erranerne har til åpent å ta kontakt direkte med 
jordboerne. 
Dette fordi planetens eksistens da vil bli etablert som en del
av den kollektive bevissthet i den jordiske befolkning. Åpen kontakt vil i et
slikt tilfelle ikke stride med galaktiske hovedirektiver for innblanding i
andre kulturer. Det som i praksis vil skje etter en offentliggjøring er
at en voldsom interesse vil vekkes i A4 sjiktet av jordbefolkningen for å
få vite mere angående kulturen på Erra. Som en del av offentlig-gjøringen
vil  det bli kjent at Erranerne har etablert skjulte baser på Jorden og via disse
blant annet overvåker jordisk fjernsyn, radio og andre massemedia. Det vil
således etterhvert oppstå et folkekrav blant A4 sjiktet at jordiske 
myndigheter tar kontakt med Erranerne for å få vite mere om deres 
sivilisasjon, hvordan de har løst problemer som vi på sliter med i dag etc.

De politikere som motsetter seg dette, kan risikere ikke å bli gjenvalgt.
Neste fase kan være at grupper og enkeltpersoner inviterer Erranere til å 
holde foredrag om sin sivilisasjon på møter etc. Deretter vil kontakten
utvikle seg mer og mer. Det kan tenkes at det oppstår familiebånd mellom
Jordboere og Erranere, og at det vil bli født barn hvor den ene av foreldrene
er Erraner og den andre Jordboer etc. De jordiske myndigheter som ikke 
ønsker en slik utvikling vil gjøre alt på å holde kunnskapen om Erras
eksistens skjult for den jordiske befolkning. Skulle de til slutt ikke klare dette, vil
de forsøke å fremstille Erranerne som ondsinnete fiender hvis hensikt er å
erobre jorden og undertrykke den jordiske befolkning. Dette igjennom jordiske
massemedier. 
I en slik situasjon har erranerne rett til å ta til motmæle
igjennom jordiske massemedier. Det vil da antas at det vil oppstå en konflikt
mellom de jordboerne som stoler på myndighetenes informasjon og de som stoler
på Erranernes informasjon. Dette kan i verste fall utvikle seg til åpen krig 
på Jorden. Dette er en situasjon den galaktiske føderasjon ikke ønsker.
I 2001 ble det gjort et seriøst forsøk igjennom Steven Greers Disclosure
project å spre kunnskap om den galaktiske sivilisasjon til den Jordiske 
befolkning. Hadde dette gått bra ville konferansen med Greer blitt sendt i
jordiske massemedier (f.eks. CNN) med det resultat at besøk fra andre kosmiske
sivilisasjoner hadde blitt akseptert som en sannhet i den Jordiske befolkning
med øket kontakt som resultat. 
Terrorhandlingen den 11/9-2001 (link) tok så mye
medieoppmerksomhet at det hindret at pressekonferansen med Greer, nådde 
globale jordiske massemedier i stor grad. Det kan sies en masse angående hvem eller hva
som stod bak 11 September angrepet, men resultatet ble i hvert fall at 
Steven Greers Disclosure project ble stanset fra å spre seg globalt. Det er
antatt at hvis terroristangrepet 11 september hadde mislyktes, ville det
oppstått en annen hendelse av tilstrekkelig styrke til å få de globale
massemediers fokus vekk fra Disclosure projektet. Noe av det de som ønsker
å beholde dagens sivilisasjonsstruktur mest av alt frykter er åpen kontakt
mellom Terra og Erra. Sivilisasjonen på Erra representerer for disse en
direkte trussel for de verdier disse personer ønsker å opprettholde.
 
 


Hva vil skje med de eksisterende jordiske sivilisasjoner med en 
åpen kontakt til sivilisasjonen på Erra ?

Med åpen kontakt vil de fleste Jordboere få kunnskap om hvordan sivilisasjonen
på Erra er bygd opp og hvordan folk lever der. Dette vil føre til 
konflikt mellom den delen av Jordisk kultur som baserer seg på 
konkurranseøkonomi og den Erranske sivilisasjon. Dette vil i størst grad ramme
den vestlige kultur på Jorden, da så og si all politisk tenkning i denne delen
av Jordisk sivilisasjon er bygget rundt konkurranseøkonomiske prinsipper.
Den Erranske sivilisasjon representerer den rake motsetningen til
konkurranseøkonomien. Dette vet visse skjulte grupper i militære innad i den
vestlige sivilisasjon. Når det gjelder konfliktpunktene mellom den Arabiske
sivilisasjon og den Erranske, vil hovedkonfliktpunktet her ligge på det
religiøse planet. Den erranske sivilisasjonsmodell vil være inkompatibel
med den form for Islam som praktiseres i mange av araberlandene. Dette på
grunn av at denne typen av islam baserer seg på en hersketeknikk med på
følgende undertrykkelse av grupper av individer i disse landene, blant annet
kvinner. Dette er i konflikt med den erranske kultur. 
Deretter vil også
konkurranseøkonomi også være et moment her da flere av Araberlandene baserer
seg på eksport av olje. Når det gjelder den Kinesiske sivilisasjon vil
konfliktpunktet her gå på en liten elites dominans over en stor befolkning.
På Erra er det ikke slik at en liten elite kommer med en masse direktiver
som befolkningen blir styrt etter, men folk styrer seg stort sett seg selv
etter noen få retningslinjer. 
Så når det gjelder Kina så er det maktbegjæret
til eliten i kommunistpartiet som er problemet. 
Når det gjelder Russland så
er problematikken noe av det samme som for Kina men ikke i like sterk grad.
I tillegg har også Russland begynt å få innslag av konkurranseøkonomi som kan
skape problemer. Det er ventet at deler av A4 delen av befolkningen, vil
begynne og ta etter den Erranske samfunnsmodellen, noe som vil kunne overkjøre
og til slutt utslette elementer av Jordisk kultur som for eksempel
konkurranseøkonomien. De som i dag nyter godt av disse elementene vil logisk
nok motsette seg forandringer som underminerer dette. Noen er villig til å
gå så langt som til å utslette hele den jordiske sivilisasjon med atomvåpen
fremfor at den Jordiske kultur skal bli påvirket av en høyerestående 
galaktisk sivilisasjon med det resultat at blant annet 
konkurranseøkonomien blir fjernet. 
Hvis kontakten blir et faktum er det en
risiko for at motstandere av dette kan finne på å opptre som terrorister,
og ved hjelp av nyervervet teknologi prøve å utslette deler av den nye
sivilisasjonsstrukturen på Jorden som vil oppstå som en følge av kontakten.
Det er visse individer på Jorden som har en innstilling som er uforenlig med
den Erranske kultur f.eks. Disse individene vil alltid være i opposisjon til
en sivilisasjonsform som den erranske fordi elementer som 
eiertrang og herskesyke er helt sentralt i disse individers liv. På Erra har
de ikke dette problemet fordi planeten har inkarnasjonskontroll. 
Personligheter med de nevnte egenskaper får rett og slett ikke inkarnere på
planeten. For at en stabil sivilisasjon skal kunne etableres på Jorden etter
Erransk mønster, må individer med de nevnte egenskaper fratas innflytelse i
samfunnet, og på sikt må sjeler som har dette som helt sentrale talentkjerner
nektes inkarnasjon på planeten.

Hva må til for at Jorden kan bli en del av den galaktiske sivilisasjon nå ?
For det første må en klar bevissthet angående de andre sivilisasjonenes 
eksistens etableres i den kollektive bevissthet på Jorden.
For det andre må sivilisasjonene på jorden harmoniseres slik at de kan
tilpasse seg andre galaktiske sivilisasjoner som for eksempel den Erranske.
Til slutt må åpen kontakt kunne etableres mellom individer på Jorden og for 
eksempel individer på Erra uten at noen myndighet legger seg oppi hvordan 
denne kontakten utvikler seg. 
Slik situasjonen er på Jorden nå, er visse
regjeringer under innflytelse av negative krefter som baserer sin 
sivilisasjonsdannelse på hersketeknikker fundamentert på frykt. Eksempel
på dette er Orionimperiet. Disse ønsker ikke at Jorden skal ha åpen galaktisk
kontakt, da dette vil frata dem muligheten til å manipulere i det skjulte.

Disse krefter har styrket sin posisjon på Jorden etter at George W Bush 
kom til makten. En av de første tingene som må gjøres er å bryte den 
innflytelsen disse kreftene har over visse Jordiske regjeringer og 
militærapparat. Når det gjelder harmoniseringen av de eksisterende jordiske
sivilisasjoner til de galaktiske sivilisasjoner er det her de største 
utfordringene ligger. 
Noen i den galaktiske sivilisasjon mener at dette ikke lar seg gjennomføre med de
nåværende sivilisasjoner på Jorden, og at det må renses opp og startes en helt
ny sivilisasjonsform på Jorden fra grunnen av for å få dette til. 
I eldre tider ble dette løst ved at hele sivilisasjonen ble fjernet, som en følge av
en naturkatastrofe som oftest polvending med påfølgende flodbølge. Når det
hele stabiliserte seg ble en ny gruppe mennesker satt ned på Jorden for å
befolke denne på nytt. Naturkatastrofen ble utløst fra Jordkoldevesenet selv.

En mulighet er å løse problemet politisk, men dette vil de skjulte krefter
som er utenfor demokratisk kontroll uansett motarbeide. Et scenario er at 
det oppstår en politisk situasjon i Midtøsten som blokkerer all oljeeksport
derfra. Dette vil få den oljebaserte økonomi i den vestlige sivilisasjon
til å kollapse. I det politiske vakuum som oppstår etter denne kollapsen, kan
det oppstå en åpning for å kunne spre kunnskap via jordiske massemedier 
angående besøk fra andre galaktiske sivilisasjoner. 
A4 delen av befolkningen
vil så kunne bli interessert i hjelp fra disse sivilisasjonene for å løse den
akutte energikrisen som har oppstått på grunn av oljemangelen. Dette er dog
et usikkert scenario fordi de skjulte krefter utenom demokratisk kontroll vil
prøve å starte en krig eller noe lignende for å avlede A4 delens 
oppmerksomhet, slik de har gjort før. En mulighet er at den galaktiske
føderasjon går direkte inn og nøytraliserer disse skjulte krefter. 
Hvis dette skjer har imidlertid Orionimperiet truet med å gripe direkte inn på sin måte.
Dette vil i siste instans medføre en galaktisk konflikt mellom Orionimperiet
pluss andre mørke sivilisasjoner og det galaktiske forbund over det Jordiske
tema. Et annet forhold er at flere andre galaktiske sivilisasjoner er
svært betenkt over noe nærmere relasjoner med Jordboerne, på grunn av
krigene og ukulturen som finnes på Jorden sett med deres øyne. Disse har
analysert forholdene på Jorden igjennom fjernobservasjon og er ikke fornøyd
med det de ser. Det finnes også sivilisasjoner som trekker sin konklusjon
etter å ha studert det som kommer i form av primært TV sendinger fra jorden.

Disse trekker en ikke helt korrekt konklusjon da filmene som sendes ikke
gjenspeiler forholdene slik de faktisk er. Flere av disse sivilisasjonene
ønsker ikke noe nærmere samkvem med jordboere da de oppfatter disse som
voldelige villmenn. Disse kan blokkere vedtak om direkte inngripen i de
galaktiske råd som kan foreta en slik beslutning. De sivilisasjoner som er
mest skeptiske har ikke så god
kunnskap om sjelens utviklingsbaner samt interplanetariske 
reinkarnasjonsprinsipper - samt andre høyere åndelige prinsipper. 
De er derfor mere fokusert på personers oppførsel på det fysiske plan og trekker sine
konklusjoner utfra dette. Når det gjelder den Erranske sivilisasjon, så føler
denne sivilisasjonen et slags ansvar ovenfor Jorden fordi denne 
sivilisasjonens forfedre var involvert i Jordiske anliggender i tidligere
tider. Den erranske sivilisasjon er derfor klar for åpent samkvem med  
jordboere med kompatibelt livssyn og innstilling allerede nå. Det henstilles
derfor til de som leser dette skrivet om å komme med konstruktive forslag
til løsning på de problemer dette skrivet tar opp angående et åpent samkvem
mellom sivilisasjonene på Jorden (Terra) og sivilisasjonen på Erra. Hva som
bør gjøres for å få dette til.

----------------------------------------------------------------------------
Dette skrivet er skrevet 5/6-2004 av Tore Alfstad med inspirasjon fra
et Erransk råd.
 

 

 

TORE er en såkalt "walk-in" som kom inn i en jordiske kropp i 1958 eller -59. Altså ble kroppen som Tore nå bruker født normal i juni-58, men han mener å ha bevisst hukommelse av at hans astrale kropp - assistert av to hjelpere - "ble utsendt" fra et fartøy over oslo, og senket seg ned og entret "barnet i barnevogen". Dette skjedde nok noen måneder etter fødselen,  og med dette "mistet" han (foreløpig) 90%av den kunnskap han hadde med seg husker han. Samtidig som han følte seg fengslet i denne (spebarns-) kroppen som han ikke kunne kommunisere gjennom (naturlig nok-som spebarn!) 

Noen vil sikkert mene at dette bare er fantasi, men ser man på all den avanserte kunnskap som Tore har innsikt i -  av kosmo-teknisk/dimensjons-teknisk art, som - gjeldenede for noe av det - ikke finnes i bøker her på jorden, men som samtidig er logiske - så kan man spørre seg hvor DET ellers skulle komme fra? (link til  en omtale av hans bok).

Det er også han som ALENE -  har bygget opp - og  med delvis teknisk guiding "ovenfra" - hele det omfattende internett-baserte server-systemet bak GALACTIC-SERVERS - med mer enn 20 forskjellige servere for å mate internett med kosmisk informasjon - som har vært online fra rundt 1998 - men Tore var også med til det forløpere-systemet til internett som ble utprøvd av "fortidens Televerket" - der han jobbet og "hacket seg inn" med et dengang lite innslag av kosmo-galactisk informasjon, som riktignok de færreste hadde tilgang for snart 20 år siden. Men det er annerledes idag, der hans server-nettverk besøkes av millioner av treff hvert år.

bilde av Tore og "lyttende damer" fra alternativ-festivalen 2007 i Hurdal - der Rune Ø og Tore holdt et foredrag om romfolkskontakter etc. Tore er også innbudt til festivalen i -08 på Dovrefjell Hotell.

Mer om Erra-kontakene | engelsk | tilbake til galactic.no

tilbake til tores egen -litt-av-hvert-info

 

 

 

 

 

 

 

Erra og Terra sies å være søsterkloder - men Erra ligger på en noe høyere materie-frekvens- hvilket de "innjusterer" i hyperroms-spranget - som reisemetoden kan benevnes.