Gösta Carlssons filosofiska diskussioner med befälhavaren

ref.link til boken 

 (NB!bildene her var ikke i leif's artikkel)

denne art i word -format

se bilde av leif og gøsta på "plassen" eller "gläntan" nederst på siden i art.her 

av Leif Pettersson, 1996-09-05

 

INNEHÅLSFÖRTECKNING (ref.worddoc)

 • Förord
 • Böcker som jag refererar till i texten
 • En manlig och en kvinnlig Gud
 • Beviset på Guds existens
 • Bön och bönesvar
 • Ritualernas värdelöshet
 • Fullkomlighet är syftet med livet
 • Varför finns det lidande innan man når fullkomlighet?
 • Karma (läran om sådd och skörd). Varje tanke,
 • ord och handling registreras av det Gudomliga.
 • Förlåtelse
 • Själens oändliga återfödelser
 • Evigheten, Paradiset, Nirvana sid
 • Vad är helvetet?
 • Universums oändlighet
 • Hela universum hör samman
 • Kunskap genom drömmar
 • Vegetarianer
 • Utomjordingar får ej ingripa i andra cvilisationer
 • Ondska och krig
 • Överbefolkning
 • Lindroos (träffade utomjordingar)

 

 

FÖRORD

Gösta Carlssons berättelse om sitt möte med befälhavaren i boken "Gläntan" är en mycket spännande läsning! Än mer fantastiskt blir det när man läser urgamla filosofiska och religiösa skrifter och ser vilka slående likheter dessa har med de kunskaper som befälhavaren från tefatet delgav Gösta. Detta tycker jag bekräftar att Göstas upplevelse verkligen är sann och uppriktig eftersom Gösta från början , enligt egen utsago, var helt ointresserad av religion och filosofi. Ett intresse växte emellertid fram efter mötena med befälhavaren.

Min konklusion blir efter att ha gått igenom ett digert material att jorden förmodligen kontinuerligt besöks, och har besökts genom årtusenden, av varelser från andra planeter med kunskaper som vida överstiger människans. För att gynna utvecklingen på olika planeter delger de olika människor kunskaper om moral och etik samt kunskaper om universums sanna natur (tex Jesus, Buddha, Lao Tse osv). När man läser detta material inser man hur dumt och meningslöst religionskrigen är eftersom kärnan och grunden är slående lika mellan de olika religionerna. Det gemensamma med befälhavarens budskap och de olika religionerna/filosofierna är att 10 Guds bud är universellt!

Det verkliga beviset tycker jag emellertid är Göstas naturläkemedel som han har tagit fram utan någon formell utbildning med hjälp från befälhavaren! Nu bekräftas Göstas teorier 30 år efter hans upptäckt i vetenskapliga experiment...

Jag har lagt upp detta material så att jag först citerar vad befälhavaren på tefatet berättade för Gösta. Efter det kommer citat från någon filosofi eller religion som liknar befälhavarens meddelande.

 

 

Böcker som jag refererar till i texten (tyvärr noterade jag inte alla författarna)

 

1. Gläntan- Gösta Carlsson och Claes Swahn: Huvudboken i dokumentationen.

 

2. Vad Buddha lärde-CHr Revention: Buddha levde för ca 2500 år sedan (560 f Kr) i Indien och han anses vara en av de största filosoferna som har levat. Av hans filosofi har sedan människorna skapat religionen "Buddhismen", något som Buddha själv inte önskade.

3. Karma- den goda lagen- James A. Long: James diskuterar här om att lagen om sådd och skörd, karma-lagen, inte är ett straff utan hjälper människor att utvecklas.

 

4. De fem världsreligionerna- Helmuth von Glasenapp: Här sammanfattas de största religionerna i en bok.

5. Tao-Lao Tse: Filosofen Lao Tse levde för ca 2600 år sedan (600 f Kr) i Kina. Hans visdom har förundrat människor i årtusenden. Med ordet "tao" menas den gudomliga kraften eller energin.

6. Kristendom och reikarnation- Rudolf Frieling: Rudolf hävdar att läran om reikarnation fanns i de första kristna skrifterna men togs bort vid ett kyrkomöte i konstantinopel någon gång under medeltiden.

7. Upanishaderna-Swami Prabharananda: En av människornas äldsta religiösa/filosofiska skrifter. Den nedtecknades för ca 4000 år sedan i Indien och är grunden för religionerna Hinduism och Buddhism. Upanishaderna ingår i Vedaskrifterna som av hinduer anses innehålla allt vetande. Upanishaderna är skrivna på Sanskrit.

8. Tibetanska livs och dödsboken-Sogyal Rinpoche: Munkarna i Tibet har skapat en något annorlunda religion som skiljer sig något från den vanliga Buddhismen. Buddhas (som levde för ca 2500 år sedan i Indien) filosofi ligger dock som grund.

9. Kvantjaget- Danah Zohar: Detta är det vetenskapliga bidraget. Danah är väl insatt i den moderna kvantfysiken. Kvantfysiken har vidgat människans vyer och håller på att förändra våran världsbild. Många anser att länken mellan uråldriga filosofier, religioner och och dagens vetenskap är just den ultramoderna kvantfysiken.

10. Islam-lära och livsmönster-Jan Hjärpe: Jan är sveriges kanske bäste kännare av religionen Islam.

 

 

GLÄNTAN-GÖSTA CARLSSON

 

En manlig och en kvinnlig Gud

 

Gläntan-Carlsson sid 43: När Gösta frågade vad Gud var för något fick han till ett svar att det finns en manlig och en kvinnig Gud som är allts ursprung. När befälhavaren nämde namnen på de två Gudsaspekterna förstod Gösta inte orden. I översättning skulle de emellertid betyda "Han respektive hon som bestämmer över allting" (under ett samtal med Gösta 960620 berättar han för mig att dessa Gudar alltid har existerat).

Bibeln: Observera att bibeln i 1:e mosebok, 3:22 nämner Gud som pluralis (flertal), nämligen ordet "oss". Orden "vi" och "oss" återkommer ett flertal gånger i bibeln.

Första Mosebok 1:26: "Och Gud sade: Låt oss (flera) göra människor till vår avbild, till att vara oss lika".

Första Mosebok 1:27: "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han henne" (var det den manlige och kvinnlige Guden som var förebilderna, min anmärkning?).

Tao-Lao Tse: Yang är den manlige, aktiva, skapande, alstrande, ljusa principen, Yin den kvinnliga, passiva, mottagande, hängivna, beslöjande. De utgör motsvarigheter som kompletterar varandra , inte motsatser som bekämpar varandra. I lagbunden ordning avlöser de varandra och framkallar genom sin samverkan alla fenomen i kosmos. Årstidernas periodiska växling exempelvis förklaras genom förskjutningar i maktförhållandet mellan de båda principerna. Under sommaren står Yangs kraft på sin höjdpunkt, under hösten minskas den så småningom till förmån för Yins, tills denna under vintern når sin högsta styrka för att under våren åter lämna sin makt till förmån för Yang. Dessa båda urkrafter manifesteras sig i det ständiga växelspelet mellan positivt och negativt, kraft och materia, himmel och jord, rörelse och stillhet, hårdhet och mjukhet, värme och köld, gott och ont, etc, och de utgör själva de båda sidorna av det all-ena, i ständig förvandling inbegripna i varat.

Figuren nedan visar den urgamla symbolen för Yang och Yin (manlige och kvinnlige energin i universum) enligt Taoismen.

 

 

Upanishaderna sid 53 (Prasna): Står skrivet om de två ursprungliga livskrafterna. Ryi (det kroppsliga, formbara) och Prana (det gudomliga ljuset). De är det kvinnliga och det manliga (Yin/Yang min anmärkning). Deras motsatser skapar allt. "De som dyrkar skapelsens värld (Ryi) (och de som ägnar sig åt religiösa riter) föder barn, men endast de som är orubbliga i återhållsamhet, begrundan och sannfärdighet uppnår Brahmans (det gudomligas) värld"- slut citat. Brahmans rena värld kan uppnås endast av de som inte är svekfulla, inte ondskefulla och inte heller lögnaktiga.

Islam-Lära och livsmönster sid 30: Högguden, skaparguden som frambragte allt var tvåkönad (både man och kvinna) enligt den första versionen av Islams tro.

Karma-den goda lagen: "Elohim" betyder Gudar (pluralis) som det står i skapelseberättelsen.

 

Beviset på Guds existens

 

Gläntan-Carlsson sid 44: "Gösta, du vet åtminstone numera att hela rymden med solar, månar, planeter med mera hela tiden rör sig enligt bestämda lagar. kom ihåg att så fort det finns lagar måste det alltid finnas lagstiftare. Så enkelt är det".

Bön och bönesvar

 

Gläntan-Carlsson sid 44: När jag tog upp det ämnet och frågade om man verkligen kan få bönesvar svarade han att det kunde man, men man fick bara det man bad om "om det var praktiskt".

"Kom för det första ihåg att en bön alltid ska ske genom hjärnan. Det gör ingen nytta om du med munnen formulerar dina önskemål medan hjärnan är inställd på något helt annat. Det är genom hjärnvåglängderna du står i kontakt med Honom eller Henne" sa han till mig.

Själva knäpper de händerna på samma sätt som vi gör. Sedan ber de genom att tala genom hjärnan: "Vår naturlige, Vår himmelske, Vår Fader och Moder, Ni som besämmer över allt och alla." Bönen avslutas sedan med orden: "För allt gott Ni har gjort mig och de mina under det gångna dygnet tackar jag Eder av hela mitt hjärta och väsen".

Tao-Lao Tse: Tao (den gudomliga energin) är alltså det all-ena eviga, den högsta principen för den naturliga och moraliska världen. På många ställen betcknas det som ofattbart, odefinierbart, namnlöst (strof 14,21,25.32,41). På andra ställen däremot betecknas tao som "alla väsens urfader"(strof 4) och som "lärans fader" och herre" (strof 70), och som "alla tings moder"(strof 1) och som "världens moder" (strof 25,52).

Tao-Lao Tse: På grund därav har tao fått namnet "Alltings moder" (strof 1,6,25) och "alltings urgrund" eller "alltings fader" (strof 4). Men tao frambringar ej tingen för att sedan lämna dem åt sig själva, det uppehåller och fostrar allt, på det att allt skall komma att motsvara sitt ändamål (strof 34,39).

Tao-Lao Tse: Tao hör bön, och hos tao finnes syndaförlåtelse att få (strof 62). Där finnes sålunda möjlighet för människan att bliva förnyad (strof 37).

Upanishaderna: Brahman (den gudomliga energin) dväljs inom allt och utanför allt. Allting föds ur Brahman och Han binder samman allt.! Brahman är allas innersta Jag. Även bergen och haven har Brahman som ursprung.

Upanishaderna sid 186: Brahman skapar väldsalltet, uppehåller det och bevarar det, och drar det åter tillbaka in i sig själv. Han straffar dem som bryter mot hans lagar. Han ser allt och vet allt.

Upanishaderna sid 189: Floder, berg, stenar, blommor, träd, djur och människor är ett utslag av Brahman.

Kristendom och andra religioner: Bönen är ett centralt tema inom alla världens religioner.

 

Ritualernas värdelöshet

Gläntan-Carlsson sid 77: När jag beskriver för honom (befälhavaren) hur vår religion fungerar med präster, kyrkor och åtskilliga religiösa former, så svarar han att det inte är genom att spela och sjunga och att läsa bibeln eller andra religiösa skrifter som vi avgör vårt nästa liv. Det är givetvis inte fel att ha en sådan inställning men det är genom vår vandel (befälhavaren använde just det ordet enligt Carlsson) som vi får vårt nästa liv. Att hjälpa och ha respekt för våra medmänniskor och vårda och utveckla naturen på vår egen planet.

Tao-Lao Tse: Människan måste alltid söka att i sin vandel vara trogen mot tao för att kunna fortgå till fullkomning (strof 41,53). "Värdig vandel höjer en människa" (strof 62).

Tao-Lao Tse: Alla yttre medel såsom fagert tal och försök att åstadkomma effekt äro till ingen nytta (strof 23,56).

Upanishaderna: Begränsade och flyktiga är de heliga riternas frukter. De vilseledda som betraktar dem som det högsta goda förblir underkastade födelse och död.

Upanishaderna sid 189: Skrifter tjänar inget till om de bara glider lätt på läpparna och inte finns i hjärtat.

Islam-lära och livsmönster sid 39: Man ska hjälpa den fattige och inte be för syns skull.

Vad Buddha lärde Sid 31: Det är fel att offra levande djur till Buddha. Andra gåvor kan man offra men de spelar ingen roll. Kärleksgåvor till olyckliga betyder allt och man ska inte kräva tacksamhetsgåvor tillbaka eller belöning.

Vad Buddha lärde Sid 32: Man behöver inte vara god bara för att man går i tagelskjorta och sover på törnen.

Vad Buddha lärde Sid 72: Man ska inte ha en övertro på att yttre handlingar, tex offer, böner, predikningar, riter, cermonier, och att detta leder till befrielse (det är den fjärde av de 10 mänskliga bojorna enligt Buddha-min anmärkning).

 

 

Fullkomlighet är syftet med livet

Gläntan-Carlsson Sid 45: Gösta tror på en övergripande plan för hela universum med en skapare. Allt har en mening och syftar till fullkomlighet. Ingenting sker av en slump. Själen återföds i all oändlighet. Det högsta målet är att människor efter hand ska kunna nå fram till Gud.

Tao-Lao Tse: Människan måste alltid söka att i sin vandel vara trogen mot tao för att kunna fortgå till fullkomning (strof 41,53). "Värdig vandel höjer en människa" (strof 62).

Tao-Lao Tse: Det sätt, varpå taos (den Gudomliga energin) skapande och uppehållande verksamhet försiggår, utgör ofta ämnet för Laotses betraktelser. Den sker så stilla, så obemärkt, att man kunde tro, att tao ej alls vore den verkande kraften i världen, utan att allt vore en följd av slumpen. Han kallar därför taos verksamhet på sitt paradoxala sätt "icke-verka" (strof 37). Men det är djupare sätt för honom alldeles visst, att det i allt som sker är taos vilja som förverkligas. Därför innebär taos icke-verka den högsta grad av effektivitet (strof 4).

Upanishaderna: Fullkomlighet är målet.

Karma-den goda lagen sid 29: Varje människa har en odödlig Gudagnista som måste utvecklas för att bli ett med den riktiga "Elden" eller Gud. Målet är fullkomlighet. Likna detta vid ett barn som en gång kommer att bli en vuxen, insiktsfull, vacker och god människa (min anmärkning).

 

Varför finns det lidande innan man når fullkomlighet?

Gläntan-Carlsson sid 44 och sid 58. Allting har en början innan fullkomlighet kan nås:

"Ta till exempel en stor ek, varför är den eken från början ett litet ollon"- säger befälhavaren (jfr Taohäfte, strof 64).

"Ett mikroskopiskt människoägg och ett mikroskopiskt spermakorn- i detta finns hela du representerad, är det inte märkligt?"

Leifs anmärkning: Förmodligen menar befälhavaren att innan mänskligheten/människan helt och fullt kan blomma ut och leva i harmoni så måste ett primitivt stadium passeras med lidande och krig osv. Precis som den magnifika eken från början är ett primitivt obetydligt ollon från början.

Tao-Lao Tse strof 64: "Ett famntjockt träd har växt upp från en späd telning. Ett niovåningars torn har uppstått ur en liten jordhög. Tusenmilafärden började med första steget".

 

 

Karma (läran om sådd och skörd). Varje tanke, ord och handling registreras av det Gudomliga.

Gläntan-Carlsson sid 77: "Efter döden kommer den fas som ingen annan än Han eller Hon bestämmer. Beroende på hur fort du levt-och kom ihåg att varje tanke du tänkt, varje handling du utfört finns registrerad genom dina så kallade hjärnvåglängder. De finns hos Honom eller Henne och det är precis efter det sammanlagda du får ditt nästa liv. Du kan födas på en helt annan planet än din egen, beroende på vad du har uträttat (under ett telefonsamtal 960617 förklarade Gösta att man enligt befälhavaren alltid återföds som en människa och inte som ett djur-min anmärkning). Ingen människa kan någonsin göra mer än sitt bästa, så det är ingen orimlighet. men inget levande kan undkomma sitt öde hur man än spjärnar emot. Ditt mentala videoband skvallrar om hela ditt liv"-sa befälhavaren.

Gläntan-Carlsson-sid 43: "Var vår själ ska placeras och leva vidare är helt beroende på hur vi uppfört oss under vår tidigare levnad. Det finns så många planeter därför att rymden har ingen början och inget slut, så en människas själ kan hamna hundratusentals ljusår ut i rymden på den planet som dessa två bestämmer för oss"- sa befälhavaren.

Upanishaderna sid 66: Brahman (den Gudomliga energin) ser allt, vet allt.

Upanishaderna sid 186: Brahman skapar väldsalltet, uppehåller det och bevarar det, och drar det åter tillbaka in i sig själv. Han straffar dem som bryter mot hans lagar. Han ser allt och vet allt.

Islam-lära och livsmönster sid 39: Människans gärningar noteras.

Upanishaderna sid 187: Gud, den allt genomträngande och i allt närvarande dväljs i alla varelsers hjärtan (Gud finns inom oss- min anm).

"De fem världsreligionerna"sid 98: "En varelse återföds alltid i en kulturell miljö som svarar mot dess karma. Det kan vara i detta eller i något annat världssystem"- enligt författaren).

Tao-Lao Tse: Det är tao (den Gudomliga energin) som är domare över allt detta, och dess dom kan ingen undfly (strof 73,74).

Tao-Lao Tse: Men tao frambringar ej tingen för att sedan lämna dem åt sig själva, det uppehåller och fostrar allt, på det att allt skall komma att motsvara sitt ändamål (34,39).

Tibetanska Livs och dödboken sid 38-39 (nära döden upplevelser): "Jag insåg att det finns saker och ting som varje människa är sänd till jorden för att lära känna och förstå. Tex att sprida mer kärlek, att vara mer kärleksfull mot andra, att inse att det viktigaste som finns är relationer mellan människor- kärlek och inte materiella ting- och inse att allting man gör i livet noteras. Och även om man förbigår något med tystnad när det inträffar, kommer det alltid fram senare".

"Ljuset uppenbartade sig och det första han sade till mig var: Vad kan du visa mig att du har gjort av ditt liv?, eller något i den stilen. Och hela tiden betonade han kärlekens betydelse. Han verkade mycket intresserad av saker som hade med kunskap att göra också. Jag fick frågan-utan att höra några ord, det var en rent mental direkt kommunikation- vad hade jag gjort för att tjäna mänskligheten. Det vi har gjort av våra liv gör oss till det vi är när vi dör. Och allting, vartenda dugg räknas".

Tibetanska Livs och dödboken sid 55: "Sann andlighet innebär också att inse att om vi står ömsesidigt beroende av allt och alla, kommer våra minsta och mest oanseliga tankar, ord och handlingar att få påtagliga konsekvenser över hela universum".

Tibetanska Livs och dödsboken Sid 114: "Karma är ingenting ödesbestämt. Karma är vår egen förmåga att skapa och förändra. Vi kan förändra oss, framtiden ligger i våra egna och i vårt hjärtas händer".

"Eftersom allting är obeständigt, flytande och beroende, måste vårt sätt att tänka och handla med nödvändighet påverka framtiden. Varje situation-hur hopplös den än kan verka, som tex en obotlig sjukdom- kan vi utnyttja för att utvecklas".

Bibeln: "Som man sår får man skörda" är ett välkänt uttryck inom kristendomen. Även att "Gud vet allt" förekommer.

Buddhism och Hinduism: I dessa religioner är karma läran (läran om sådd och skörd) ett centralt tema.

 

Förlåtelse

Gläntan-Carlsson sid 76: Om man då begår en synd, måste man lida för detta i hela sitt liv? frågar jag. "Nej inte alls. Så säger Hans lag att om du ångrar dig, och ber om förlåtelse och gör tillräcklig bättring är detta överståndet. Du har också fått ett samvete från födseln och många gånger får du den vägen viktiga förhållningsorder."

Tao-lao Tse: Tao (den Gudomliga energin) hör bön, och hos tao finnes syndaförlåtelse att få (strof 62). Där finnes sålunda möjlighet för människan att bliva förnyad (strof 37).

Tibetanska Livs och Dödsboken: "Det finns inget brott eller grymhet som inte kan renas med uppriktig ånger och sann andlig praktik" (se boken "Milarepa").

Karma den goda lagen: Samvetet talar om för oss vad vi ska göra.

Bibeln: Förlåtelsen är central inom kristendomen.

Tao-lao Tse: Tao (den Gudomliga energin) tar emot ej blott goda människor utan också dem som äro onda (strof 49).

 

Tao-Lao Tse: Den helige gör gott emot alla, vare sig de är onda eller goda, ty han gör det goda för dess egen skull (strof 2,5). Han vedergäller ont med gott, falskhet med uppriktighet (strof 49,63). Även i de icke-goda människorna har han sett något värdefullt. tao förkastar dem ej, därför vill ej heller han förkasta dem, utan han vill arbeta på deras förbättring (strof 62) (jfr även jesus budskap om att vända andra kinden till).

Tibetanska Livs och Dödsboken Sid 55: "Erkänn alltid livets drömlika beskaffenhet och minska fasthakande och aversion. Var godhjärtad mot andra varelser. Hys kärlek och medkänsla, vad andra än må göra mot dig. Deras handlingar kommer inte att betyda så mycket när du ser dem som en dröm. Det viktiga är att du har positiva avsikter under drömmen. Det är det som är avgörande. Det är sann andlighet".

 

Själens oändliga återfödelser

Gläntan-Carlsson sid 77: När du dör är det sista du lämnar ifrån dig den odefinierbara själen och det första du får när du får när du föds och drar ditt första andetag. Det är vad som återstår efter döden. Själen lever i det oändliga (sid 40) (själen lämnar kroppen vid det sista andetaget och besitter kroppen vid det första andetaget. "Första" och "sista" ger balans enligt Taos balansprincip-min anmärkning).

Gläntan-Carlsson sid 45: Själen återföds i all oändlighet.

Tibetanska Livs och Dödsboken sid 109 och 110-hur man kan förklara själavandring.

"De på varandra följande existenserna i serien av återfödelser är inte som pärlorna i ett pärlhalsband som hålls samman av snöret,"själen", som passerar varje pärla (människa min anmärkning). De är snarare som tärningar staplade på varandra. Varje tärning är separat, men bär upp tärningen ovanpå, med vilken den är funktionellt förbunden. Mellan tärningarna finns ingen identitet men villkorlighet (annars rasar hela tärningsstapeln-min anmärkning)-sid 109.

"Kvarken, smöret och Gheen (tre olika själar i olika senare liv-min anmärkning) som tillverkas av mjölk (själen i det tidigare livet-min anmärkning) är aldrig detsamma som mjölk, men de är beroende av den för sin existens"-sid 109.

Kvantjaget sid 121-126: "Parfit (en filosof) ser en människans historia som en kedja av på varandra följande "jag" som tillfälligt förenas av ett visst mått av "fysikalisk och psykologisk koppling". Den fysikaliska kopplingen, som ombesörjs av nervcellsförbindelserna mellan ett hjärntillstånd och det närmast följande, är med nödvändighet kortlivad, eftersom till och med de atomer som hjärnan består av byts ut. Den psykologiska kopplingen, som ombesörjs av minnet, är likaledes beroende av någonting flyktigt och obeständigt. Om minnet försämras eller förstörs, försämras eller förstörs också kopplingen mellan jagen. Enligt dessa synsätt är minnet och jaget skilda från varandra och varje nytt jag är skilt från alla föregående och efterföljande. Om sina egna och nuvarande och framtida jag säger Parafit:"om jag säger: Det blir inte jag utan ett av mina framtida jag, så menar jag inte att jag kommer att vara detta framtida jag. Han är ett av mina kommande jag och jag är ett av hans tidigare jag. Det finns ingen bakomligande person som vi är båda två".

"Den är beroende av att konventionella minnen (våra förflutna jag) återförs till hjärnas kvantsystem och utan deras bidrag kan dialogen mellan det förflutna och nuet inte fortsätta att utvecklas. Men jaget skulle inte gå helt förlorat ens då-dess utveckling skulle hämmas och låsas i tiden, men något av det skulle ändå bli kvar".

"Kvantjaget är helt enkelt ett mer flytande jag som förändras och utvecklas i varje ögonblick, splittras i underjag och återförenas till ett större jag. Det böljar fram och tillbaka men förblir alltid i någon mening sig självt. Jag är samma person som var ett spädbarn i min mors armar, den tafatta tonårsflickan, den unga kvinnan osv, men var och en av dessa tidigare aspekter av mitt väsen var också mig som jag är nu. Mitt återupplevda förflutna kan lika lite skiljas från mitt nu som mitt nu kan skiljas från mitt förflutna. Förfluten tid och kommande tid, vad som kunde varit och vad som varit, pekar mot samma slut, vilket alltid är närvarande".

Vad Buddha lärde Sid 88: Ständigt förändrade kombinationer av dharmas utgör det vi kallar individen och dess medvetande. Individen kan därför inte vara något i sig själv varaktigt eller konstant, utan är underkastad ständig förändring (se kvantjaget!). Det finns 72 st dharmas som i samspel med varandra skapar oro och liv, samt 3 dharmas som medför ro och befrielse (religiösa dharmas).

 

Evigheten, Paradiset, Nirvana

Gläntan-Carlssonsid 156-157: Om ni har löst de här problemen (när man lever efter de tio budorden), så är faktum det att när man kommit 1500 eller 2000 år framåt så kommer nya biologiska klockor in i bilden. Det är naturen eller Han eller Hon som bestämmer. När man sedan har klarat alla dessa instanser, sa han, är man framme vid det som kallas evigheten, säger befälhavaren. Evigheten enligt Gösta innebär att inte bara själen utan också kroppen blir odödlig, "Det vi har lärt oss i alla religioner, det finns faktiskt och det är slutmålet för alla människor".

"Då när vi har uppnått en sådan intelligens att vi kan leva efter de tio budorden, samlas vi alla på en superplanet ute i den oändliga rymden som ligger i en bana runt en supersol. Därute finns dessa som styr allt och alla. Det har befälhavaren berättat för mig", säger Gösta.

Bibeln: Utlovar paradisets harmoni med evigt liv.

Buddhism och hiduism: Inom dessa religioner når man "Nirvana" efter ett oändligt antal återfödelser och då man har nått tillräckligt långt i utvecklingskedjan. Nirvana är ett drömlikt tillstånd med evig lycka och frid.

 

 

Likheter mellan 10 Guds bud i bibeln och vad Buddha lärde ut.

"Vad Buddha lärde" Sid 56:

Fem föresatser för att följa Buddhas lära:

1) Döda eller skada inga levande väsen- ge kärlek

2) Ta ingenting från någon annan (även i ord)- gåvor får ges och tas.

3) Avstå från okyskhet och utsvävningar. Man ska hålla sig till sin hustru eller make. Obalanserad njutning förhindrar medvetandet att få insikt.

4) Det rätta talet: talet ska vara sant och inte skada andra, då skadar man sig själv. Undvik tomt och onödigt pladdrande. Prisa tystnad!

5) Avhållsamhet från berusande njutningsmedel eftersom de förtrycker sinnets vaksamhet och omöjliggör koncentration. Betrakta dig alltid dig själv som genom en spegel innan du talar, handlar eller tänker. Fråga dig om det bringar en själv och andra gott?

Tio Guds bud enligt 2 Mosebok,20:3-17: 1) Du skall inga andra Gudar hava jämte mig. 2) Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild. 3) Du skall icke missbruka Herrens, din Guds namn. 4) Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 5) Hedra din fader och din moder. 6) Du skall icke dräpa. 7) Du skall icke begå äktenskapsbrott. 8) Du skall icke stjäla. 9) Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 10) Du skall icke hava begärelse till din nästas hus, hustru och ägodelar.

Jesus sammanfattar i Nya Testamentet hur 10 Guds bud praktiskt skall följas genom den "gyllene regeln": "Behandla era medmänniskor som ni själv vill bli behandlade".

 

Vad är helvetet?

 

Gläntan-Carlsson sid 43 och 77: "Det ni kallar helvete existerar inte. Det är helt enkelt så att den som gravt missköter sig får helt enkelt göra om hela sitt liv. Han får kanske än en gång genomgå alla besvärligheter och kanske hamna i samma gamla situation, ett nog så hårt straff".

Karma den goda lagen sid 103: "Det finns inget himmel eller helvete".

Upanishaderna sid 197: "Alla når Brahman (det Gudomliga). Någon evig fördömelse finns inte".

Univerums oändlighet

 

Gläntan-Carlsson sid 43: "Det finns så många planeter därför att rymden har ingen början och inget slut så en människans själ kan hamna hundratusentals ljusår ut i rymden på den planet som dessa bestämmer för oss" (under ett samtal med Gösta 960620 berättar han för mig att universum alltid har existerat. Detta tror även dagens fysiker eftersom vår tids geni, Stephen Hawkins har bevisat detta matematiskt. Att universum inte har något slut bekräftas av att Hubble-teleskopet inte kunde se något slut på universum fast man tittade 10-15 miljarder år bakåt (utåt) i tiden där man förväntade sig "BigBang").

Buddhism: Enligt denna lära har har universum alltid existerat.

Tibetanska Livs och Dödsboken: "När tingen ses och förstås i sitt rätta sammanhang, är de inte självständiga utan beroende av varandra och av alla andra ting. Buddha liknade universum vid ett stort nät som var vävt av en oändlig mängd glänsande juveler, var och en med en oändling mängd fasetter. Varje juvel återspeglar alla andra juveler i nätet och är ett tillsammans med varje annan juvel".

 

Hela universum hör samman

 

Gläntan-Carlsson Sid 45: "Hela universum hör samman" (enligt befälhavaren).

Tibetanska Livs och Dödsboken: När tingen ses och förstås i sitt rätta sammanhang, är de inte självständiga utan beroende av varandra och av alla andra ting. Buddha liknade universum vid ett stort nät som var vävt av en oändlig mängd glänsande juveler, var och en med en oändling mängd fasetter. Varje juvel återspeglar alla andra juveler i nätet och är ett tillsammans med varje annan juvel".

Tibetanska Livs och Dödsboken sid 55: "Sann andlighet innebär också att inse att om vi står ömsesidigt beroende av allt och alla, kommer våra minsta och mest oanseliga tankar, ord och handlingar att få påtagliga konsekvenser över hela universum".

Kvantjaget sid 33: "Ty om alla potentiella ting har en oändlig utsträckning i alla riktningar, hur kan man då tala om något avstånd mellan dem eller tänka sig att de skulle vara åtskilda? Alla ting och alla ögonblick berör varandra i varje punkt, det totala systemets enhet överskuggar allt annat. Av detta följer att det en gång spöklika begreppet "avståndsverkan" , som innebär att en kropp kan påverka en annan ögonblickligen, trots att inget utbyte av kraft eller energi kan konstateras, är för kvantfysikern ett alldagligt faktum- ett faktum som är så främmande för hela vår föreställning om rum och tid att det fortfarande är en av de mest utmanande begreppsmässiga omvälvningar som kvantteorin fört med sig".

Kvantjaget sid 35: "På den subatomära nivån har sådana korrelationsexperiment nu utförts många gånger med par av korrelerade fotoner, och de icke-lokala influenser som styr deras livsstilar har bevisats många gånger om. Fotonernas beteendemönster är så spökligt sammanlänkande oavsett det rumsliga avståndet- det kan vara allt från några centimeter till tvärs över hela universum- att det inte tycks finna snågot rum alls mellan dem. Liknande experiment har påvisat samma sällsamma korrelationseffekter över tiden. Två händelser som inträffar vid olika tidpunkter påverkar varandra så att de verkar inträffa samtidigt. De lyckas överbrygga tidsskillnaden i någon synkroniserad dans som går fullständigt på tvärs mot vårt sunda förnuft".

Kvantjaget sid 73, 102: "I Indras himmel sägs det finnas ett nät av pärlor som är ordnade så att om man betraktar en pärla så ser man alla de andra spegla sig i den. På samma sätt är varje ting i världen inte bara sig självt utan inbegriper varje annat ting och är i själva verket varje annat ting".

"Genom att betrakta medvetandet som ett kvantvågfenomen kan vi sålunda spåra vårt själsliv ändas tillbaka till dess rötter i partikelfysiken, precis som vi alltid har kunnat söka ursprunget till vår fysiska existens. Dualiteten mellan själ och kropp (själ och hjärna) hos människan är en återspegling av den våg-partikel-dualitet som är grunden till allt som är. På så sätt är människan en miniatyr av universum, ett mikrokosmos i kosmos".

 

Kunskap genom drömmar

 

Gläntan-Carlsson sid 31 : "Egentligen är det inte rätt att kalla Göstas upplevelser för drömmar. Istället verkar det som om han på något sätt ändrar sitt medvetandestatus, kanske påverkad av någon eller något. De nattliga upplevelserna kommer att bli mycket påtagliga"-enligt Clas Svahn.

Tibetanska Livs och Dödsboken Sid 48: "Visst har du märkt att det finns speciella ögonblick när du spontant blir inåtvänd? Ta väl vara på dem, för i de ögonblicken kan du få starka upplevelser som snabbt kan förändra hela din världssyn".

Upanishaderna sid 200: För siarna uppenbarades sanningarna och Veda (en urgammal, helig skrift) genom ingivelser (en inre synupplevelse).

Isalm-lära och livsmönster: Muhammed fick sina visioner bla när han sov.

Vegetarianer

 

Gläntan-Carlsson sid 54: "Vi föder inte upp eller slaktar djur. Vi tillverkar vår huvudföda av enbart växter, odlade på samma sorter som ni kanske har. Genom en speciell jäsningsprocess behöver vi inte gå genom djur som måste slaktas, utan vi får fram både bättre och nyttigare föda som också är njutbar."

Buddhism och Hinduism: Utövare av dessa religioner äter inte kött.

Bibeln: Första Moseboken 1:29: "och Gud sade: Se jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Detta skolen I hava till föda".

 

Utomjordingar får ej ingripa i andra civilisationer

 

Gläntan-Carlsson Sid 45, 51 och 63: Utomjordingarna får inte ingripa mot oss eller andra planeter med samma civilisationer som vår utan måste själva bestämma vårt öde.

" Enligt våra lagar får vi aldrig ingripa eller störa en utveckling på annat vis än genom olika direktiv så att denna inte helt omöjliggörs."

"Vi har ett antal observationsplatser på planeter som är under utveckling och vi lämnar sådan hjälp som ni själva under tidernas lopp också har fått. Det är en av våra uppgifter."

Leifs teori: Det är också en universell lag att aldrig lägga sig i andras utveckling (ej ta kontakt och tala om hur man ska bete sig). Detta medför ofta negativa saker (tex de vita talade om för indianerna hur de skulle vara osv. Detta har medfört en katastrof för indianerna). Insikt måste alltid komma innefrån för att det ska vara fruktbart.

 

Ondska och krig

 

Gläntan-Carlsson sid 54 och 57: "Vi har vänt floder, vi har sprängt bort berg, bevattnat och odlat upp öknar. Det finns ingen svält, inga sjukdomar överhuvudtaget, inga problem som liknar era. Hat, avundsjuka och elakheter har vi kommit ifrån för tusentals år sedan.

Vi kommer att diskutera hur det kommer sig att jordens människor gång efter annan tillåts att utkämpa svåra krig som är nära att utplåna människorna utan att någon högre makt ingriper. "Det är en av prövningarna på väg till nästa fas i utvecklingen. Ni har själva möjligheten till ett behagligt liv eller en total förstörelse. Er planet kan bli ett verkligt paradis där ni alla har en hög ålder och inga sjukdomar"-säger befälhavaren.

Leifs teori. Om utomjordingar kan komma hit måste de vara goda (en universell lag). Utvecklingen går alltid i bestämda steg. Först uppfinns flygplan sedan atomklyvningen som ger kärnvapen osv. Antigen förgör vi då oss själva eller så tar vi vårt förnuft tillfånga och samarbetar. Då kommer vi att överleva och kunna ta nästa utvecklingssteg som alltid kommer en tid efter upptäckten av kärnvapen, nämligen utvecklande av rymdfart (eftersom det tar längre tid att få denna kunskap än kunskapen om kärnvapen) som gör att vi kan kommma till andra planeter.

 

Överbefolkning

Gläntan-carlsson sid 54-55: "Naturlagarna avskyr överbefolkning, det må gälla allt levande och det finns vissa regulatorer som hela tiden griper in. Det må gälla sjukdomar, svält och till och med krig, allt bara provisoriska utvägar som den tänkande människan själv fått rätt att förändra och som uteslutande fungerar för att undvika överbefolkning."

Lindroos (träffat utomjordingar)

Gläntan-Carlsson sid 239: Utomjordingarna avslöjade att människan härstammade från Gud och att vår bibel innehöll en hel del sanningar. "Om människan försöker gå på en enda planka över oceanen blir hon förr eller senare blind och faller i havet. Men om hon går på två plankor har hon större möjligheter att komma fram till målet-Sanningen"- sa utomjordingarna till Lindroos (se tänkbar tolkning av budskapet nedan-min anmärkning).

Kvantjaget sid 212,23,24,243: "För kvantfysiken är däremot både vågor och partiklar lika fundamentala. Var för sig är de ett sätt som materien kan manifestera sig på, och båda tillsammans är vad materien är. Och trots att ingetdera "tillståndet" är komplett i sig, utan bägge (jämför de två plankorna hos Lindroos) är nödändiga för att ge oss en fullständig bild av verkligheten, visar det sig att vi aldrig kan fokusera båda samtidigt detta är kärnan i Heisenbergs obestämdhetsrelation, som i likhet med komplementaritetsprincipen är en av de mest grundläggande existensprinciperna i kvantteorin".

*

takk til olav j. for tipset om denne og for tillatelsen til å bringe dette online fra Leif Pettersson, som har samlet dette!!

hovedref.fra boken | artikkel i norske "Allers" om Gösta Carlsson

hovedsiden

om en annen svensk ufokontaktperson som fikk opplysninger som er på linje med sentrale ting i Martinus beskrivelse av det kommende verdensrike + om SB's kontakter

 

"Jag vidhäftar också en bild från 1995 av Gösta och Leif tagen vid minnesmonumentet i "gläntan" utanför Ängelholm i Skåne. Den kan du säkert också lägga in på din hemsida om du vill." (olav i mail til meg/rune høst 07)

tips- bruk FIREFOX nettleser der du hurtig skaper større tekst via tastene ctrl og + tastene samtidig | norsk utg