se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og forteller

Spiritual principles shown in simplified pictureform  part 3


Åndelige grunnprinsipper vist i forenklet bildeform   del 3

 (forklaringene her er særlig ut fra Rampas og delvis Martinus bøker)

TIDLIGERE LIVS TRAUMER SOM PSYKISKE SÅR I DETTE LIV - earlier life's sufferings as nervous problems today

psykiske "sår" i astral/-følelseskroppen fra tidligere livs traumer: bildet A viser Karen født 1966 og hennes astral-følelseskropp B som under dagen og "livet" er en integrert del av A på en høyere frekvens og derfor usynlig med normalt syn. Livsveien/tiden T -  er tegnet med rød linje markerende fysiske liv og gul linje som astrale mellomliv (hvileperioder som C,D ogG) som "død". Hun har ubevisste nervøse anlegg som resultater fra traumatiske opplevelser fra sitt siste liv i Holland der hun tilsist ble drept etter å ha blitt voldtatt av soldater i 1943 - se E. Sporene av dette ligger som "psyksike sår" i B. Hun har også tilsvarende sår fra et liv som indianer - født 1804 - der hun ble drept og lemlestet fra soldater og nybyggere - bilde F. Før dette hadde hun en hvileperiode på høyere astralplan G - guidet av sitt overjeg tegnet "bak" på G - DETTE OVERJEG OPPLEVER OG SANSER GJENNOM ALLE HENNES INKARNASJONER OG ER HENNE VIRKELIGE LIV. Derfor de gule linjer til alle hennes liv og kropper - både de fysiske og de astrale. Disse tøffe siste liv var karmiske virkninger fra hennes tidligere handlinger fra primitive liv i det 4.,5. og 6. forutgående liv. DE SMERTEFULLE MENTALE SPOR VIL SLETTES NÅR MAN HAR LÆRT LEKSJONEN - TILGIVELSE OG FORSTÅELSE AV AT EN SELV HAR SKAPT SIN LIVSVEI. Erfaringene lageres i hennes evighets/hukommelseslegeme.                     

 

 

 

 

 

 

on english about psychic "wounds" in the astralbody from previous lives: picture A shows Karen, born 1966 and her astralbody B, which under dayconsciousness she don't perceive - its a integrated part of A on a higher frequencylevel and thus invisible. Her liferoad T- is drawn - marking red as pfysical lives and yellow as astral restlives (C,D,G) as "dead". She has unconscious nervous tendencies from traumatic experiences from her last life in Holland - where she was killed after being raped of soldiers in 1943 - see E. Traces of this lies as "psycic wounds" in B. She has similar wounds from a life as a indiangirl born 1804 - being killed and mutilated of soldiers and settlers in Kansas-USA - see F. Before this she had a restperiod on a higher astralworld G - guided from her OVERSELF drawn in the background. THIS OVERSELF EXPERIENCES THROUGH HER INCARNATIONS - yellow lines - AND IS HER REAL LIFE. There she also knows that she herself is the only real cause for all her karma in the last 3 lives - as for the whole past.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROPPEN SOM EN COMPUTER - "programmene"/talentene som en CD fra tidligere liv

 THE BODY AS A PC - "the programme on the personal CD  is your last lifes work"

VI kan se kroppen som vi genetisk arver fra foreldrene som en PC med en viss kvalitet og et visst innlagt (genetisk) program. Selve talentene tar vi med fra tidligere liv "som en CD som lastes inn". Kroppen/PC'n slites gjennom livet og når vi dør, tar vi en CDbackup med oss til det overfysiske hvileplan der astralkroppen og overjeget er. At denne cd er større symboliserer den ekstra erfaring som nå er "innspilt". I neste fysiske liv på "skole/læreplanet JORDEN" blir dette cd-program som vi har med oss innlagt i den nye "maskin" eller kropp.           english: John is born 1988 coming  into a body symbolized as a computer. His inborn talents he brings as a CD programed in last life - which is loaded into his "computer". When he dies in 2058 he takes a backup-copy of his skills and talents on a new cd. This he "keeps with" his astralbody and overself on the higher astral level/world - until he need it when he next time is going to build up a new body that comprises his gathered skills and talents.

 

 

 

 

 

 

 

MENNESKETS TREENIGE STRUKTUR - JEG-ET, SKAPEEVNEN OG KROPPENE (DET SKAPTE):

bildet viser menneskets tre-enige struktur-  slik særlig MARTINUS BESKRIVER DET. X3 er den fysiske og de åndelige kropper. Det er tegnet tre kropper - der de to som er delvis gjennomsiktige skal symbolisere hhv astral/følelses-kroppen, og intelligens/mentallegemet. Disse har sine "egne" plan som de virker på mens den fysiske kroppen sover. Totalt finnes det 6 parallelle kropper på X3 nivået.  X2 er sjelsnivået - eller overbevissthetens område - som sender impulser ned til X3 via "sølvtråden" som er en elektrisk ultrahøy energikanal. Gjennom eller via denne kanal bringes erfaringene tilbake til X2 nivået eller sjelsplanet. På dette nivå finnes også senteret for mottagelse av energi - den feminine pol og tilsvarende et senter for avsendelse av energi - den maskuline pol. Når det blir balanse mellom disse to poler er vesenet blitt et RIKTIG MENNESKE - mens dyret og jordmennesket har ubalanse mellom polene - og da den ene polen som dominerende. Det er denne dominernde polen som bestemmer vesenets ytre kjønn. Jeg-et, eller X1 står over alt "det skapte" og er koplet til X2 og danner "overbevisstheten" - men denne er jordmennesket idag ikke istand til å sanse eller oppleve. I X2 nivået finnes også hovedtalentkjerner for oppbyggelse av de kroppene på X3 nivå - de fargede sirkler. HER FINNES FORØVRIG ALLE ANDRE TALENTER FRA DETTE OG TIDLIGERE LIV LAGRET. Absolutt alle talenter som opppøves blir lagret i X2 og "overlever" slik på tvers av de fysiske liv. Talentene sitter ikke "i hjernen" - men en forbindelse til hjernen - som er en "radiomottager" - finnes fra X2 planet. Mer omfattende forklaring til dette og mange andre kosmiske grunnprinsipper finnes i Martinus sin symbolbok - DET EVIGE VERDENSBILLDEDE - del 1,2,3, og 4.

 

 

 

 

next part/neste del

1.part/ første side av billedgjorte kosmiske prinsipper

mainpage/hovedside

se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og forteller